ProjectenDredging Westerschelde

De Zeeuwse Westerschelde is een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Noordzee en de Schelde, waaraan tal van havens liggen. Sinds een jaar zorgt Beens Dredging, in opdracht van Rijkswaterstaat, voor het op diepte houden van de waterbodem. Het meerjarig onderhoud betreft een flink aantal percelen, waaronder verscheidene havens van Vlissingen, Breskens, Hansweert en Terneuzen en het kanaal Gent-Terneuzen. Procesmatig en milieubewust werken waren belangrijke voorwaarden in het aanbestedingstraject en zijn bepalend voor de groeiambities van Beens Dredging.

“Dit is het eerste meerjarencontract dat we met Rijkswaterstaat gesloten hebben”, vertelt Ezra Groen trots: “Daarbij is voor het onderhoud van het genoemde gebied de contactvorm gewijzigd: van een regie- naar een prestatiecontract. Dat betekent dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor het baggerwerk, maar ook voor de monitoring van de waterdiepte en het tijdig uitvoeren van baggerwerkzaamheden. We peilen daarvoor gemiddeld iedere 2 weken het vaarwegprofiel.

“Rijkswaterstaat wil de meest duurzame uitvoering realiseren. Om dit te bereiken kun je het beste de aannemer zelf de meest efficiënte werkwijze en het daarvoor in te zetten materieel laten bepalen. Met een prestatiecontract is dit mogelijk.”"

Deetch Tabbers-Lodder Contractmanager Rijkswaterstaat

Monitoren en voorspellen

We verwerken de peildata In een digitaal dashboard. Door deze data te koppelen aan weersinformatie, kunnen we steeds beter gaan voorspellen, wanneer en waar onderhoud nodig is. Dat is waardevol voor ons als het gaat om de inzet van materieel en mensen en waardevol voor Rijkswaterstaat in haar beheer- en onderhoudsstrategie.”

Milieukostenindicator

De milieukostenindicator (MKI) was een belangrijk EMVI-onderdeel van de aanbesteding. Deze indicator drukt de negatieve impact van werkzaamheden op het milieu in euro’s uit. Overschrijding van de opgegeven waarde leidt tot boetes. Daarom monitoren wij dagelijks onze MKI waarde, zodat we – indien nodig – tijdig kunnen bijsturen. Al het materieel vaart grotendeels op HVO brandstof. Ook houden we bij hoeveel brandstof er wordt verbruikt in verhouding tot de hoeveelheid materiaal dat wordt verzet. Deze MKI-voorwaarde van Rijkswaterstaat past helemaal bij onze ambities als Beens Groep”, aldus Ezra Groen.

Ezra Groen

Duurzame ambities

rocesmatig werken en sturen op maximale duurzaamheid zijn speerpunten in de ontwikkelingen van Beens Dredging. Met de ervaringen uit dit project kunnen we sterker gaan inzetten op meerjarige onderhoudscontracten op basis van prestatieafspraken. Je moet kunnen aantonen dat je je proces op orde hebt. Maar ook EMVI-criteria met betrekking tot duurzaamheid worden steeds belangrijker. Daar houden wij met het ontwikkelen en aanschaffen van materieel al automatisch rekening mee. Daarnaast denken we graag met onze opdrachtgevers mee als het gaat om duurzame innovatie, denk aan het beter benutten van vrijgekomen baggerspecie.

“In het eerste jaar van het onderhoudscontract voor de Westerschelde hebben we ons met name gefocusseerd op de procesmatige aanpak van het werk. Het aankomende jaar ligt de focus op het vergroten van duurzaamheid. Een mooie stimulans is de optie tot contractverlenging als je binnen de eerste twee jaar met additionele voorstellen komt. Daarmee geeft Rijkswaterstaat opdrachtnemers ook echt de ruimte om te investeren”, besluit Groen.

“Rijkswaterstaat werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het realiseren van de ambitie Klimaatneutrale en circulaire kustlijnzorg en vaargeulonderhoud vanaf 2030. Duurzaamheid is daarom nu al in alle aanbestedingen een belangrijk gunningscriterium. De komende jaren werken we naar steeds strengere emissie-eisen en duurzamere energiedragers in onze contracten. Ook in het hergebruik van sediment en het voorkomen van vervuiling bijvoorbeeld hebben we nog uitdagingen om volledig circulair te werken. Duurzaamheid is echter geen keuze maar lijkt steeds meer een randvoorwaarde om onze maatschappelijke functies te kunnen blijven vervullen. Dat zullen onze aannemers ook in hun bedrijfsvoering gaan merken, maar samen gaan we die transitie vormgeven.”


Harry Zondag Strategisch Adviseur Baggeren voor Rijkswaterstaat en betrokken bij het transitiepad naar klimaatneutrale en circulaire kustlijnzorg en vaargeulonderhoud.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie