MVO

Beens Groep en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Beens Groep is al 60 jaar actief in de waterbouw. Onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid staan hoog op de agenda. We omarmen het initiatief om zo duurzaam mogelijk te produceren, zuinig om te gaan met grondstoffen en energie en daarnaast altijd te zoeken naar de meest duurzame oplossing en uiteindelijk op deze manier het CO2-verbruik te reduceren.

Bijdragen aan de economische vooruitgang met oog voor beperking van de inzet van hulpstoffen en energie past hierbij. Als hulpmiddel voor het invoeren van energiebesparende maatregelen en vermindering van de directie en indirecte CO2-productie is gekozen voor de CO2-prestatieladder. Energie-efficiënt werken op de projecten en de eigen werkplaats en kantoor zal worden ingevuld met concrete acties, het inspelen op branche-initiatieven en het uitdragen van algemene beleidsmaatregelen.

Ambities en reductiedoelstellingen
Beens Groep is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in het Energiemanagement-programma. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen. De directie van Beens Groep heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: 3% CO2-reductie in Scope 1 en 2 in 2020 ten opzichte van 2015 naar rato omzet. Voor de omzet wordt de materieelomzet aangehouden, omdat dit de beste indicatie geeft van energie-intensiteit van projecten. Diverse maatregelen zoals omschreven in dit Energie Management Actieplan zullen hiervoor toegepast worden.

Naast deze kwantitatieve doelstelling heeft Beens Groep de volgende doelstellingen ten aanzien van mogelijk verdere besparing benoemd:
 – Aanschaf materieel dat voldoet aan de hoogste emissie-eisen en waar mogelijk zelfs verder gaat dan dat;
 – Inzet van duurzame brandstoffen zoals blauwe diesel B100;
 – Inzet van duurzame overige materieelstukken zoals groene aggregaten.

SCOPE 1
Reductiedoelstelling Scope 1: 2,5% reductie op de totale footprint in 2020 ten opzichte van 2015 naar rato materieelomzet. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen:
 – Verwarming;
 – Brandstofverbruik wagenpark;
 – Brandstofverbruik materieel;
 – Lassen/branden.
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
 – Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten;
 – Het grootste deel van het wagenpark wordt gebruikt in projecten;
 – Lassen/branden wordt uitgevoerd bij de projecten.

SCOPE 2
Reductiedoelstelling Scope 2: 0,5% reductie op de totale footprint in 2020 ten opzichte van 2015 naar rato materieelomzet. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
 – Elektriciteit op projecten;
 – Gedeclareerde zakelijke kilometers privéauto’s.

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
 – Op de projecten wordt elektriciteit regelmatig gebruikt, veelal afkomstig uit aggregaten. Waar mogelijk worden bouwstroomaansluitingen gebruikt.
 – Het grootste deel van de gedeclareerde kilometers wordt veroorzaakt om naar projecten te rijden.

SCOPE 3
Op basis van de inventarisatie van Scope 3 emissies en de ketenanalyses uitgevoerd door Beens Groep is de volgende doelstelling geformuleerd voor Scope 3:

Hergebruik beschoeiing:
 – Reductie van 20% CO2-uitstoot in projecten waar hergebruik van beschoeiing mogelijk is en wordt toegestaan door de opdrachtgever door het hergebruiken van beschoeiing en de
toepassing van overige reductiemogelijkheden waar mogelijk
 – Opdrachtgevers proactief informeren over de voordelen van hergebruik in projecten, wanneer dit een mogelijke optie is

Op de projecten ‘GoVa fase 6c’ en ‘Oevertraject T20’ is een gunningvoordeel verkregen.

Deelname aan initiatieven
Het doel van de CO2-prestatieladder is om de CO2-uitstoot te reduceren van alle deelnemende/gecertificeerde bedrijven. We zijn onder andere via de branchevereniging Bouwend Nederland-vakgroep Deltabouwers, Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa) en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) actief in het volgen van bijeenkomsten en het delen van kennis in CO2-reductie.
Daarnaast hebben we een initiatief opgezet voor in hergebruik van materialen. Via onderstaande links treft u meer informatie over deze initiatieven.

De behaalde besparingen in CO2-uitstoot
Per halfjaar wordt de CO2-uitstoot geïnventariseerd en de resultaten, trends en ontwikkelingen op deze pagina geplaatst. Hieronder treft u de meest recente documenten.

Documenten CO2-prestatieladder
Certificaat CO2-prestatieladder niveau 5

3.B.2. Energie Management Actieplan 2019
3.C.2 Communicatieplan 2019

3.D.1_Initiatieven 2017
3.A.1 Periodieke Rapportage_2012
3.A.1 Periodieke Rapportage half jaar 1 2013
3.A.1 Periodieke Rapportage half jaar 2 2013
3.A.1 Periodieke Rapportage half jaar 1 2014
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2014
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 1 2015
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2015
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 1 2016
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2016
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 1 2017
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2017
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 1 2018 
3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2018

Footprint 2012
Footprint halfjaar 1 2013
Footprint halfjaar 2 2013
Footprint halfjaar 1 2014
Footprint halfjaar 2 2014
Footprint halfjaar 1 2015
Footprint half jaar 2 2015
Footprint half jaar 1 2016
Footprint half jaar 2 2016
Footprint halfjaar 1 2017
Footprint halfjaar 2 2017

Memo meest materiële scope 3 emissies
Ketenanalyse hergebruik beschoeiing 
Ketenanalyse aanschaf duw- en ploegboot
Rangordebepaling

SKAO – Pagina Beens Groep

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder of heeft u tips? Neem dan contact op met Beens Groep (038 – 385 5585) (info@beensgroep.nl)